نخستین قانون موفقیت تمرکز است . یعنی... - ویلیام ماتیوس