نخستین قانون موفقیت تمرکز است . یعنی... - ویلیام ماتیوس

ویلیام ماتیوس

نخستین قانون موفقیت تمرکز است . یعنی همه نیروهای خود را روی یک نقطه متمرکز کنید ، مستقیما به سراغ همان بروید و به چپ و راست منحرف نشوید .