ارزش اخلاقی ، بسته به تعداد وظایفی است... - مترلینگ