زندگی مانند نقش و نگارهای قالی ایرانی... - آلدوس هاکسلی