اگر مردم همه باهم دوست شدند عدالت لازم... - ارسطو

ارسطو

اگر مردم همه باهم دوست شدند عدالت لازم نخواهد بود؛ ولی اگر مردم همه عادل شدند باز از دوستی بی نیاز نخواهند شد.