یک چهرهٔ مشهور کسی است که تمام عمرش را... - فرد آلن