بیشتر از هنرم به‌ فضیلت مدیونم که... - لودویگ وان بتهوون