زیانی که از اظهار حرف حق متوجه من گردد،... - لودویگ وان بتهوون

لودویگ وان بتهوون

زیانی که از اظهار حرف حق متوجه من گردد، به ‌مراتب مرا گوارا و مطبوع‌تر است تا آن‌که با اخفای مطلبی ضرری به ‌حق برسانم.