نمیدانم چه سری در هنرمندان حقیقی وجود... - لودویگ وان بتهوون