تصور کن اگر قرار بود هر کس به اندازهٔ... - ناپلئون بناپارت