در زندگی وضعی نیست که انسان نتواند به... - تولستوی