در زندگی وضعی نیست که انسان نتواند به... - تولستوی

تولستوی

در زندگی وضعی نیست که انسان نتواند به آن خو بگیرد، به ویژه هنگامی که ببیند همه اطرافیانش آن را پذیرفته اند.