به‌هنگام عزیمت و در دقایق حساس زندگی،... - تولستوی

تولستوی

به‌هنگام عزیمت و در دقایق حساس زندگی، انسان‌هائی که توانائی بررسی ِ اعمال ِ خویش را دارند به ‌اراده‌ای قوی دست می‌یابند.