انسان به میزانی که می‌اندیشد ، انسان... - دکتر علی شریعتی

دکتر علی شریعتی

انسان به میزانی که می‌اندیشد ، انسان است، به میزانی که می‌آفریند انسان است نه به میزانی که آفریده‌های دیگران را نشخوار می‌کند.