اگر می‌خواهید حقیقتی را خراب کنید،... - دکتر علی شریعتی