متخصص کسی را گویند که بتواند پس از... - وینستون چرچیل