حضرت «آدم» یک بشر بود و بس. او سیب را نه... - مارک تواین