یک «دروغ» ممکن است دنیا را دور بزند و... - مارک تواین

مارک تواین

یک «دروغ» ممکن است دنیا را دور بزند و به سر جای اولش برگردد؛ ولی در همین مدت یک «حقیقت» هنوز دارد بند کفش‌های خود را می‌بندد تا حرکت کند.