بهتر است دهان خود را ببندید و ابله به... - مارک تواین