فرد را براي چيزي که به آن اعتقاد دارد... - مارک تواین