فرد را براي چيزي که به آن اعتقاد دارد... - مارک تواین

مارک تواین

فرد را براي چيزي که به آن اعتقاد دارد به کليسا راه مي دهند ولي براي چيزي که مي فهمد از آنجا اخراج مي کنند .