ظلم است که معلم را به شمع تشبیه کرد... - دکتر علی شریعتی