اگر شما دشمن دارید ، بدی او را با خوبی... - فردریش نیچه

فردریش نیچه

اگر شما دشمن دارید ، بدی او را با خوبی پاداش ندهید ، زیرا این امر موجب شرمساری او می گردد . ولی به او وانمود کنید که او با این عمل خود برای شما خدمتی انجام داده است .