آدمی باید از گناه بپرهیزد ، هر چه را به... - بزرگمهر