آن که در آموختن جهد نمی کند هرگز نباید... - بزرگمهر