زن وقتیکه دوست بدارد ، غیر از محبوب خود... - آلفونس دوده

آلفونس دوده

زن وقتیکه دوست بدارد ، غیر از محبوب خود چیزی را نمی بیند و هرچه عاطفه ، مهربانی و نوازش و فداکاری دارد تنها برای او به کار می برد .