زجر کشیده ! تو آنگاه به کمال رسیده ای که... - جبران خلیل جبران