چه ناچیز است زندگی کسی که با دست هایش... - جبران خلیل جبران