کسی که جنگجوست باید همواره در حال جنگ... - فردریش نیچه