تهمت و دروغ را دشمن سفارش می دهد و... - دکتر علی شریعتی