مدتها پیش آموختم که نباید با خوک کشتی... - برنارد شاو