یک مرد دیر یا زود کشف میکند که او... - جیمز الن

جیمز الن

یک مرد دیر یا زود کشف میکند که او باغبان روح خویش است ، کار گردان زندگی خویش.

A man sooner or later discovers that he is the master-gardener of his soul, the director of his life.