انسان به وسیله برآوردن تمایلات خود... - آندره ژید

آندره ژید

انسان به وسیله برآوردن تمایلات خود نمی‌تواند به لذت و شادکامی برسد بلکه در صورتی می‌تواند به آن سرچشمه راه یابد که پا بر سر این تمایلات بگذارد.