تعصب در علم و فلسفه مانند هر تعصب دیگر... - ابن سینا