ذهنت را تهی کن. بدون قالب و شکل باش؛... - بروس لی

بروس لی

ذهنت را تهی کن. بدون قالب و شکل باش؛ مانند آب. آب را در فنجان بریز، فنجان می‌شود. در قوری بریز، قوری می‌شود. آب می‌تواند جریان یابد و بخزد و بچکد و درهم بشکند. مانند آب باش دوست من.