آدمی ساخته‌ی افکار خویش است فردا همان... - موریس مترلینگ