آرزو کردن چه قدر شعف‌انگیز است، اما... - فردریش نیچه