هرگز حاضر نیستم به خاطر عقایدم بمیرم،... - برتراند راسل