ترس از عشق، ترس از زندگي است، آنان كه... - برتراند راسل