زود خوابیدن و زود بیدارشدن باعث سلامت... - بنیامین فرانکلین