از هزینه‌های کوچک و غیرضروری برحذر... - بنیامین فرانکلین