اگر می‌خواهی رازی را از دشمنان پنهان... - بنیامین فرانکلین