برای ثروتمند شدن، تنها دانستن راه... - بنیامین فرانکلین