تنبلی آنقدر به‌کندی حرکت می‌کند که... - بنیامین فرانکلین

بنیامین فرانکلین

تنبلی آنقدر به‌کندی حرکت می‌کند که فقر و تنگدستی به‌سهولت از آن سبقت می‌گیرد. کارهای خود را دنبال کن وگرنه آن‌ها تورا دنبال خوهند کرد.