چشم دیگران چشمی است که ما را ورشکست... - بنیامین فرانکلین

بنیامین فرانکلین

چشم دیگران چشمی است که ما را ورشکست می‌کند، اگر همه به‌غیر از خودم کور بودند، من نه به‌خانهٔ باشکوه احتیاج داشتم نه به‌مبل عالی.