چشم دیگران چشمی است که ما را ورشکست... - بنیامین فرانکلین