عروس زندگانی، کار نام دارد. اگر شما... - بنیامین فرانکلین