اگر چشم‌ها را نبندیم تا کسی‌را عفو... - موریس مترلینگ