آنچه را ما به ‌نام مرگ می‌خوانیم یک... - موریس مترلینگ