تمام چیزهایی که نوابغ آینده خواهند... - موریس مترلینگ

موریس مترلینگ

تمام چیزهایی که نوابغ آینده خواهند گفت، هم اکنون در وجود من و شما هست. منتها باید آن را پیدا کرد و انگشت رویش گذاشت.