تمام چیزهایی که نوابغ آینده خواهند... - موریس مترلینگ