هيچ چيز بهتر از کار کردن بجاي غصه... - موریس مترلینگ

موریس مترلینگ

هيچ چيز بهتر از کار کردن بجاي غصه خوردن، آدمي را به خوشبختي نزديک نمي‌سازد.