اگر بتوانم از شکستن قلبی جلوگیری کنم،... - امیلی دیکینسون