دنيا براي عزت نفس شما اهميتي قايل نيست.... - بیل گیتس

بیل گیتس

دنيا براي عزت نفس شما اهميتي قايل نيست. در اين دنيا از شما انتظار مي‌رود که قبل از آن‌که نسبت به خودتان احساس خوبي داشته باشيد، کار مثبتي انجام دهيد.