قبل از آنکه شما متولد بشويد، والدين... - بیل گیتس

بیل گیتس

قبل از آنکه شما متولد بشويد، والدين شما هم جوانان پرشوري بودند و به قدري که اکنون به نظر شما مي‌رسد، ملال‌آور نبودند.